HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja

XLII sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. (czwartek)
o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków ze zmianą porządku obrad.

3. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Kętrzyna” Pani Bronisławie Rutkowskiej.

4. Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność GMK za I półrocze 2021 r.

6. Okresowa ocena realizacji zadań w ramach robót publicznych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1 zmiany uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 2019 r.

7.2 określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

7.3 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

7.4 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7.5 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

7.6 przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego, w sezonie 2021-2022, dróg powiatowych na terenie Kętrzyna.

7.7 przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane.

7.8 zmiany chwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Kętrzyn.

7.9 zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn
na lata 2021-2033.

7.l0 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.

7.11 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta.

8. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Kętrzynie raportu okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kętrzynie za I kwartał 2021r. i II kwartał 2021 r.

10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej
w Kętrzynie oraz prac między sesjami.

11. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.

12. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.

15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

16. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

17. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2021 r.

18. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

X

Right Click

No right click